അഞ്ച് വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒറ്റദിവസത്തിൽ, പ്രത്യേക തീർത്ഥാടന പാക്കേജുമായി തമിഴ്നാട് ടൂറിസം

തമിഴിലെ പുണ്യമാസങ്ങളിലൊന്നായ പുരട്ടസിയിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നുപോകുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള കാലമാണത്. ഈ മാസത്തിലാണ് വെങ്കിടേശ്വര ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചതെന്ന് വിശ്വാസം. കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തെ സംരക്ഷിച്ചതിന് മഹാവിഷ്ണുവിനോട് നന്ദി പറയുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാസമായി വിഷ്ണു ഭക്തർ കണക്കാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വെങ്കിടേശ്വര ക്ഷേത്രങ്ങളും മറ്റു വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങളും സന്ദർശിക്കുവാൻ വിശ്വാസികൾ ഈ സമയത്ത് കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

അഞ്ച് വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒറ്റദിവസത്തിൽ, പ്രത്യേക തീർത്ഥാടന പാക്കേജുമായി തമിഴ്നാട് ടൂറിസം
തമിഴിലെ പുണ്യമാസങ്ങളിലൊന്നായ പുരട്ടസിയിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നുപോകുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള കാലമാണത്. ഈ മാസത്തിലാണ് വെങ്കിടേശ്വര ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചതെന്ന് വിശ്വാസം. കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തെ സംരക്ഷിച്ചതിന് മഹാവിഷ്ണുവിനോട് നന്ദി പറയുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാസമായി വിഷ്ണു ഭക്തർ കണക്കാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വെങ്കിടേശ്വര ക്ഷേത്രങ്ങളും മറ്റു വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങളും സന്ദർശിക്കുവാൻ വിശ്വാസികൾ ഈ സമയത്ത് കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.