അലോട്ട്മെൻ്റ് വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ; പ്ലസ് വൺ ക്ലാസുകൾ ഓഗസ്റ്റ് 25ന് ആരംഭിക്കും

ഒന്നാം അലോട്ട്മെൻ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവേശനം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് പത്താം തീയതി വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് അവസാനിക്കും. രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻ്റ് പതിനഞ്ചിന് പ്രസിദ്ധികരിച്ച് 16, 17 തീയതികളിൽ പ്രവേശനം നടത്തും

അലോട്ട്മെൻ്റ് വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ; പ്ലസ് വൺ ക്ലാസുകൾ ഓഗസ്റ്റ് 25ന് ആരംഭിക്കും
ഒന്നാം അലോട്ട്മെൻ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവേശനം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് പത്താം തീയതി വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് അവസാനിക്കും. രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻ്റ് പതിനഞ്ചിന് പ്രസിദ്ധികരിച്ച് 16, 17 തീയതികളിൽ പ്രവേശനം നടത്തും