എസ്എൽഎസി പരീക്ഷാ ഫലം എങ്ങനെ അറിയാം? ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം

റോൾ നമ്പരും ജനനത്തീയതിയും ഉപയോഗിച്ച് എസ്എൽഎൽസി, എച്ച്എസ്ഇ ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം. വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും മാർക് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ടാകും

Sep 23, 2022 - 20:24
 0  9
എസ്എൽഎസി പരീക്ഷാ ഫലം എങ്ങനെ അറിയാം? ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം
റോൾ നമ്പരും ജനനത്തീയതിയും ഉപയോഗിച്ച് എസ്എൽഎൽസി, എച്ച്എസ്ഇ ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം. വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും മാർക് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ടാകും

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow