എസ്എൽഎസി പരീക്ഷാ ഫലം എങ്ങനെ അറിയാം? ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം

റോൾ നമ്പരും ജനനത്തീയതിയും ഉപയോഗിച്ച് എസ്എൽഎൽസി, എച്ച്എസ്ഇ ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം. വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും മാർക് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ടാകും

എസ്എൽഎസി പരീക്ഷാ ഫലം എങ്ങനെ അറിയാം? ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം
റോൾ നമ്പരും ജനനത്തീയതിയും ഉപയോഗിച്ച് എസ്എൽഎൽസി, എച്ച്എസ്ഇ ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം. വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും മാർക് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ടാകും