ഒരു കഴുകലില്‍ താരന്‍ ഇളക്കും: പിന്നെയങ്ങ് പനങ്കുല മുടിവളര്‍ത്തും കറുവപ്പട്ട ഒറ്റമൂലി

ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ വളരുകയില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല താരനും പേനും വേറേയും. മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്‌നങ്ങളെയാണ് ആദ്യം ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത്. മുടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഉഷാറായാല്‍ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവര്‍ നിരവധിയാണ്. അതിന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും എണ്ണയും ഷാമ്പൂവും മാറിമാറി തേക്കുന്നവരും ചില്ലറയല്ല. എന്നാല്‍ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് പലപ്പോഴും ആവശ്യത്തിന് പോഷകങ്ങള്‍ ലഭിക്കാത്തത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു.

Jan 21, 2023 - 23:42
 0  0
ഒരു കഴുകലില്‍ താരന്‍ ഇളക്കും: പിന്നെയങ്ങ് പനങ്കുല മുടിവളര്‍ത്തും കറുവപ്പട്ട ഒറ്റമൂലി
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ വളരുകയില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല താരനും പേനും വേറേയും. മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്‌നങ്ങളെയാണ് ആദ്യം ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത്. മുടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഉഷാറായാല്‍ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവര്‍ നിരവധിയാണ്. അതിന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും എണ്ണയും ഷാമ്പൂവും മാറിമാറി തേക്കുന്നവരും ചില്ലറയല്ല. എന്നാല്‍ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് പലപ്പോഴും ആവശ്യത്തിന് പോഷകങ്ങള്‍ ലഭിക്കാത്തത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു.

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow