കേരള പൊലീസ് രാജ്യത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്; മൂന്നാം മുറ ഉണ്ടാകരുത്: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: കേരള പൊലീസ് രാജ്യത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. പൊലീസിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് സേനയിലെ വിരലില്‍ എണ്ണാവുന്ന ചിലര്‍ നടത്തുന്ന പ്രവര്‍ത്തികള്‍ സേനക്ക് കളങ്കം വരുത്തുന്നു. ഇവരുടെ പ്രവര്‍ത്തി മൂലം സേനയ്ക്ക് തലകുനിക്കേണ്ടി വരുന്നെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൊല്ലം റൂറല്‍ എസ് പി ഓഫീസിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത

കേരള പൊലീസ് രാജ്യത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്; മൂന്നാം മുറ ഉണ്ടാകരുത്: മുഖ്യമന്ത്രി
തിരുവനന്തപുരം: കേരള പൊലീസ് രാജ്യത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. പൊലീസിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് സേനയിലെ വിരലില്‍ എണ്ണാവുന്ന ചിലര്‍ നടത്തുന്ന പ്രവര്‍ത്തികള്‍ സേനക്ക് കളങ്കം വരുത്തുന്നു. ഇവരുടെ പ്രവര്‍ത്തി മൂലം സേനയ്ക്ക് തലകുനിക്കേണ്ടി വരുന്നെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൊല്ലം റൂറല്‍ എസ് പി ഓഫീസിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത