കൊറോണ വൈറസിന്‍റെ രൂപമാറ്റം വ്യാപനശേഷിയെ ബാധിക്കുമെന്ന് പഠനം

"വൈറസ് കണികകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, അവ കോശവുമായി ഇടപഴകാൻ വേണ്ടത്ര സമയം ചെലവഴിക്കില്ല, അവ വളരെ സാവധാനത്തിൽ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയും,"

കൊറോണ വൈറസിന്‍റെ രൂപമാറ്റം വ്യാപനശേഷിയെ ബാധിക്കുമെന്ന് പഠനം
"വൈറസ് കണികകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, അവ കോശവുമായി ഇടപഴകാൻ വേണ്ടത്ര സമയം ചെലവഴിക്കില്ല, അവ വളരെ സാവധാനത്തിൽ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയും,"