ഗര്‍ഭിണികള്‍ ഒരു ദിവസം എത്ര ബദാം കഴിക്കണം, എപ്പോള്‍ കഴിക്കണം?

ഗര്‍ഭകാലം എന്നത് പല അരുതുകളുടേയും കൂടി കാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയം എന്ത് കഴിക്കണം, എന്ത് കഴിക്കരുത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യരുത് എന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഡ്രൈഫ്രൂട്‌സ് കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം നല്‍കുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ ബദാം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ അത് ഗര്‍ഭാവസ്ഥയില്‍ നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഗര്‍ഭിണികള്‍ ഒരു

Jan 21, 2023 - 23:41
 0  0
ഗര്‍ഭിണികള്‍ ഒരു ദിവസം എത്ര ബദാം കഴിക്കണം, എപ്പോള്‍ കഴിക്കണം?
ഗര്‍ഭകാലം എന്നത് പല അരുതുകളുടേയും കൂടി കാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയം എന്ത് കഴിക്കണം, എന്ത് കഴിക്കരുത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യരുത് എന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഡ്രൈഫ്രൂട്‌സ് കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം നല്‍കുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ ബദാം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ അത് ഗര്‍ഭാവസ്ഥയില്‍ നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഗര്‍ഭിണികള്‍ ഒരു

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow