ദീപാവലി 2022: രാമന്‍റെ മടങ്ങി വരവ് മുതൽ നരകാസുരന്‍റെ അന്ത്യം വരെ.. വ്യത്യസ്തമായ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾ

ദീപങ്ങളുടെ ആഘോഷമായ മറ്റൊരു ദീപാവലിക്കാലം അടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നീണ്ട വാരാന്ത്യത്തിനൊടുവിലെത്തുന്ന ഈ വർഷത്തെ ദീപാവലി കാത്തിരുന്ന പല യാത്രകൾക്കുമുള്ള സമയം സഞ്ചാരികൾക്കു നല്കുന്നു. എങ്കിൽ ഇത്തവണത്തെ ദീപാവലി അവധി ദീപാവലിയിലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ചില ആഘോഷങ്ങളും ചടങ്ങുകളും കാണുന്നതിനായി മാറ്റിവെച്ചാലോ? ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായി ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്ന ചില നഗരങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം.

ദീപാവലി 2022: രാമന്‍റെ മടങ്ങി വരവ് മുതൽ നരകാസുരന്‍റെ അന്ത്യം വരെ.. വ്യത്യസ്തമായ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾ
ദീപങ്ങളുടെ ആഘോഷമായ മറ്റൊരു ദീപാവലിക്കാലം അടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നീണ്ട വാരാന്ത്യത്തിനൊടുവിലെത്തുന്ന ഈ വർഷത്തെ ദീപാവലി കാത്തിരുന്ന പല യാത്രകൾക്കുമുള്ള സമയം സഞ്ചാരികൾക്കു നല്കുന്നു. എങ്കിൽ ഇത്തവണത്തെ ദീപാവലി അവധി ദീപാവലിയിലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ചില ആഘോഷങ്ങളും ചടങ്ങുകളും കാണുന്നതിനായി മാറ്റിവെച്ചാലോ? ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായി ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്ന ചില നഗരങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം.