ദീപാവലി 2022: രാമന്‍റെ മടങ്ങി വരവ് മുതൽ നരകാസുരന്‍റെ അന്ത്യം വരെ.. വ്യത്യസ്തമായ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾ

ദീപങ്ങളുടെ ആഘോഷമായ മറ്റൊരു ദീപാവലിക്കാലം അടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നീണ്ട വാരാന്ത്യത്തിനൊടുവിലെത്തുന്ന ഈ വർഷത്തെ ദീപാവലി കാത്തിരുന്ന പല യാത്രകൾക്കുമുള്ള സമയം സഞ്ചാരികൾക്കു നല്കുന്നു. എങ്കിൽ ഇത്തവണത്തെ ദീപാവലി അവധി ദീപാവലിയിലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ചില ആഘോഷങ്ങളും ചടങ്ങുകളും കാണുന്നതിനായി മാറ്റിവെച്ചാലോ? ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായി ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്ന ചില നഗരങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം.

Oct 10, 2022 - 16:24
 0  6
ദീപാവലി 2022: രാമന്‍റെ മടങ്ങി വരവ് മുതൽ നരകാസുരന്‍റെ അന്ത്യം വരെ.. വ്യത്യസ്തമായ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾ
ദീപങ്ങളുടെ ആഘോഷമായ മറ്റൊരു ദീപാവലിക്കാലം അടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നീണ്ട വാരാന്ത്യത്തിനൊടുവിലെത്തുന്ന ഈ വർഷത്തെ ദീപാവലി കാത്തിരുന്ന പല യാത്രകൾക്കുമുള്ള സമയം സഞ്ചാരികൾക്കു നല്കുന്നു. എങ്കിൽ ഇത്തവണത്തെ ദീപാവലി അവധി ദീപാവലിയിലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ചില ആഘോഷങ്ങളും ചടങ്ങുകളും കാണുന്നതിനായി മാറ്റിവെച്ചാലോ? ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായി ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്ന ചില നഗരങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം.

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow