നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോ​ദിച്ചാൽ നല്ല കണ്ടന്റ് കിട്ടും! പേഴ്സ്ണലി അക്രമിച്ചിട്ട് ഫൺ അല്ലേ ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര ഫണ്ണല്ല; ശ്രീനാഥ് ഭാസി

മരട് പൊലീസിലും വനിത കമ്മീഷനിലും യുവതി പരാതി നൽകിയത്. സംഭവത്തേക്കുറിച്ച് ജിഞ്ചർ മീഡിയ എന്ന ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ശ്രീനാഥ് ഭാസി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിയേക്കുറിച്ച് നന്നായി പഠിച്ചാൽ നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ശ്രീനാഥ് ഭാസി അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നു.

നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോ​ദിച്ചാൽ നല്ല കണ്ടന്റ് കിട്ടും! പേഴ്സ്ണലി അക്രമിച്ചിട്ട് ഫൺ അല്ലേ ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര ഫണ്ണല്ല; ശ്രീനാഥ് ഭാസി
മരട് പൊലീസിലും വനിത കമ്മീഷനിലും യുവതി പരാതി നൽകിയത്. സംഭവത്തേക്കുറിച്ച് ജിഞ്ചർ മീഡിയ എന്ന ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ശ്രീനാഥ് ഭാസി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിയേക്കുറിച്ച് നന്നായി പഠിച്ചാൽ നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ശ്രീനാഥ് ഭാസി അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നു.