നിങ്ങളുടെ സന്തോഷമാണ് ബിഎസ്എൻഎല്ലിന്റെ സന്തോഷം; പക്ഷേ ഒരുമാസത്തെ 'സന്തോഷത്തിന്' 249 രൂപ നൽകണം!

ഇന്ത്യയിലെ ടെലിക്കോം കമ്പനികൾ ഉപയോക്താക്കളുടെ ദൗർബല്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളുമൊക്കെ മുതലെടുക്കാൻ മിടുക്കന്മാരാണ്. ഇന്ന് ആളുകൾ സമയം കളയാൻ ഓൺ​ലൈനിൽ വീഡിയോകൾ കാണുന്നതും സിനിമകൾ കാണുന്നതുമൊക്കെ പതിവായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗം വ്യാപകമായി എന്ന​തുൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഈ മാറ്റത്തിന് പിന്നിലുണ്ടെങ്കിലും ടെലിക്കോം കമ്പനികൾ വാരിക്കോരി ഡാറ്റ നൽകിയതും നമ്മുടെ ഈ പുതിയ കാഴ്ചാശീലത്തിന്റെ ഒരു കാരണമാണ്.

Jan 21, 2023 - 23:34
 0  0
നിങ്ങളുടെ സന്തോഷമാണ് ബിഎസ്എൻഎല്ലിന്റെ സന്തോഷം; പക്ഷേ ഒരുമാസത്തെ 'സന്തോഷത്തിന്' 249 രൂപ നൽകണം!
ഇന്ത്യയിലെ ടെലിക്കോം കമ്പനികൾ ഉപയോക്താക്കളുടെ ദൗർബല്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളുമൊക്കെ മുതലെടുക്കാൻ മിടുക്കന്മാരാണ്. ഇന്ന് ആളുകൾ സമയം കളയാൻ ഓൺ​ലൈനിൽ വീഡിയോകൾ കാണുന്നതും സിനിമകൾ കാണുന്നതുമൊക്കെ പതിവായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗം വ്യാപകമായി എന്ന​തുൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഈ മാറ്റത്തിന് പിന്നിലുണ്ടെങ്കിലും ടെലിക്കോം കമ്പനികൾ വാരിക്കോരി ഡാറ്റ നൽകിയതും നമ്മുടെ ഈ പുതിയ കാഴ്ചാശീലത്തിന്റെ ഒരു കാരണമാണ്.

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow