പത്തല്ല, പതിനായിരമല്ല, ജുപ്പിറ്ററിന്റെ 50 ലക്ഷം വിൽപ്പനയുമായി TVS! പുത്തൻ വേരിയന്റും വിപണിയിൽ

ഹോണ്ട ആക്‌ടിവ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന സ്‌കൂട്ടറാണ് ടിവിഎസ് ജുപ്പിറ്റർ. സ്കൂട്ടർ വിപണിയിൽ ടിവിഎസിനു മേൽക്കൈ നേടിക്കൊടുത്ത മോഡൽ കൂടിയാണിത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ശുക്രൻ!

പത്തല്ല, പതിനായിരമല്ല, ജുപ്പിറ്ററിന്റെ 50 ലക്ഷം വിൽപ്പനയുമായി TVS! പുത്തൻ വേരിയന്റും വിപണിയിൽ
ഹോണ്ട ആക്‌ടിവ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന സ്‌കൂട്ടറാണ് ടിവിഎസ് ജുപ്പിറ്റർ. സ്കൂട്ടർ വിപണിയിൽ ടിവിഎസിനു മേൽക്കൈ നേടിക്കൊടുത്ത മോഡൽ കൂടിയാണിത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ശുക്രൻ!