പുത്തൻ ഡിസൈനും കൂടുതൽ പവറും! ഹോണ്ടയുടെ പുതിയ CBR250RR വിപണിയിൽ, കാത്തിരിപ്പ് തുടർന്ന് ഇന്ത്യ

ഗുണനിലവാരത്തിനും വിശ്വാസ്യതയ്ക്കും പേരുകേട്ട ഇരുചക്ര വാഹന നിർമാതാക്കളാണ് ഹോണ്ട. ഇന്ത്യയിൽ പോലും ജാപ്പനീസ് ബ്രാൻഡിന് വൻ ആരാധക നിരയാണുള്ളത്. ആക്‌ടിവയിലൂടെ നേടിയെടുത്ത വിജയം കമ്പനി അതിന്റെ കമ്മ്യൂട്ടർ മോട്ടോർസൈക്കിളുകളിലൂടെയും സ്പോർട്‌സ് ബൈക്കുകളിലൂടെയും വരെ രാജ്യത്ത് നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

പുത്തൻ ഡിസൈനും കൂടുതൽ പവറും! ഹോണ്ടയുടെ പുതിയ CBR250RR വിപണിയിൽ, കാത്തിരിപ്പ് തുടർന്ന് ഇന്ത്യ
ഗുണനിലവാരത്തിനും വിശ്വാസ്യതയ്ക്കും പേരുകേട്ട ഇരുചക്ര വാഹന നിർമാതാക്കളാണ് ഹോണ്ട. ഇന്ത്യയിൽ പോലും ജാപ്പനീസ് ബ്രാൻഡിന് വൻ ആരാധക നിരയാണുള്ളത്. ആക്‌ടിവയിലൂടെ നേടിയെടുത്ത വിജയം കമ്പനി അതിന്റെ കമ്മ്യൂട്ടർ മോട്ടോർസൈക്കിളുകളിലൂടെയും സ്പോർട്‌സ് ബൈക്കുകളിലൂടെയും വരെ രാജ്യത്ത് നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്.