പൊതു ഇടങ്ങളിലും ഓഫീസുകളിലും മാസ്ക് നിർബന്ധം; കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ

ഒരു മാസത്തേക്കാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്

Jan 21, 2023 - 22:41
 0  0
പൊതു ഇടങ്ങളിലും ഓഫീസുകളിലും മാസ്ക് നിർബന്ധം; കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ
ഒരു മാസത്തേക്കാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow