ഭൂമിവിതരണം വേഗത്തിലാക്കാൻ പട്ടയ മിഷൻ: മന്ത്രി കെ രാജൻ

കൊച്ചി> സ്ഥലവിതരണത്തിന്റെ വേഗം വർധിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്ത് പട്ടയ മിഷൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് റവന്യു മന്ത്രി കെ രാജൻ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഭൂമി എന്നതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം. ഭൂപതിവ് നിയമത്തിലെ ഓരോ ചട്ടങ്ങളുടെയും സാധ്യത ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പരമാവധി പേരെ ഭൂവുടമകളാക്കാൻ കഴിയുന്ന പട്ടയ മിഷനാണ് ആരംഭിക്കുന്നതെന്നും കലക്ടർമാരുടെ കോൺഫറൻസിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മലയോര– ആദിവാസി മേഖലകളിലുള്ളവർക്ക് പട്ടയം വിതരണത്തിനായി ഏകീകൃത പ്രവർത്തന മാർഗരേഖ അംഗീകരിച്ചു. മറ്റുവകുപ്പുകളുടെ ഭൂമിയിൽ ദീർഘകാലമായി കുടിയേറിയവർക്ക് അവകാശം ലഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. വൈദ്യുതി, ജലസേചനം, പൊതുമരാമത്ത്, തദ്ദേശം, വനം വകുപ്പുകളിലെ മന്ത്രിമാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യോഗം ചേരും. റീസർവേ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സെറ്റിൽമെന്റ് ആക്ട് നടപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികളും പരിഗണിക്കുകയാണ്. ഒരുവർഷത്തിനകം റവന്യു വകുപ്പിനെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യും. നവംബർ ഒന്നിനകം വില്ലേജ് ഓഫീസുമുതൽ സെക്രട്ടറിയറ്റുവരെ ഓൺലൈനാക്കുന്നതിനും ഇതിന് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നെൽവയൽ–-തണ്ണീർത്തട നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കും. ചുമതലയുള്ള സബ് കലക്ടർമാർക്കും ആർഡിഒമാർക്കും ശിൽപ്പശാല സംഘടിപ്പിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി അധ്യക്ഷനായ യോഗത്തിലെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് ഭൂപതിവ് നിയമത്തിൽ വരുത്തേണ്ട ഭേദഗതികൾ സംബന്ധിച്ച കരട് തയ്യാറാക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാഷണൽ ഹൗസിങ് പാർക്ക് ഈ വർഷം പൂർത്തിയാക്കും. ലാൻഡ് റവന്യു കമീഷണറേറ്റ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും താഴെയുള്ള കലക്ടറേറ്റുകൾ ലാൻഡ് റവന്യു കമീഷണറും പരിശോധിക്കും. വില്ലേജ് വരെ പരിശോധന നീളും. റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പദ്ധതി അവലോകനം, പ്ലാൻ ഫണ്ട് ചെലവുവിവരം, ജീവനക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, നെൽവയൽ- തണ്ണീർത്തട നിയമം, നദീതീര വികസനപദ്ധതി, വനാവകാശനിയമം തുടങ്ങി 32 ഇന വിഷയങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു.

Jan 21, 2023 - 22:41
 0  0
ഭൂമിവിതരണം വേഗത്തിലാക്കാൻ പട്ടയ മിഷൻ: മന്ത്രി കെ രാജൻ

കൊച്ചി> സ്ഥലവിതരണത്തിന്റെ വേഗം വർധിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്ത് പട്ടയ മിഷൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് റവന്യു മന്ത്രി കെ രാജൻ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഭൂമി എന്നതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം. ഭൂപതിവ് നിയമത്തിലെ ഓരോ ചട്ടങ്ങളുടെയും സാധ്യത ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പരമാവധി പേരെ ഭൂവുടമകളാക്കാൻ കഴിയുന്ന പട്ടയ മിഷനാണ് ആരംഭിക്കുന്നതെന്നും കലക്ടർമാരുടെ കോൺഫറൻസിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മലയോര– ആദിവാസി മേഖലകളിലുള്ളവർക്ക് പട്ടയം വിതരണത്തിനായി ഏകീകൃത പ്രവർത്തന മാർഗരേഖ അംഗീകരിച്ചു. മറ്റുവകുപ്പുകളുടെ ഭൂമിയിൽ ദീർഘകാലമായി കുടിയേറിയവർക്ക് അവകാശം ലഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. വൈദ്യുതി, ജലസേചനം, പൊതുമരാമത്ത്, തദ്ദേശം, വനം വകുപ്പുകളിലെ മന്ത്രിമാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യോഗം ചേരും. റീസർവേ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സെറ്റിൽമെന്റ് ആക്ട് നടപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികളും പരിഗണിക്കുകയാണ്. ഒരുവർഷത്തിനകം റവന്യു വകുപ്പിനെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യും.

നവംബർ ഒന്നിനകം വില്ലേജ് ഓഫീസുമുതൽ സെക്രട്ടറിയറ്റുവരെ ഓൺലൈനാക്കുന്നതിനും ഇതിന് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നെൽവയൽ–-തണ്ണീർത്തട നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കും. ചുമതലയുള്ള സബ് കലക്ടർമാർക്കും ആർഡിഒമാർക്കും ശിൽപ്പശാല സംഘടിപ്പിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി അധ്യക്ഷനായ യോഗത്തിലെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് ഭൂപതിവ് നിയമത്തിൽ വരുത്തേണ്ട ഭേദഗതികൾ സംബന്ധിച്ച കരട് തയ്യാറാക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാഷണൽ ഹൗസിങ് പാർക്ക് ഈ വർഷം പൂർത്തിയാക്കും.

ലാൻഡ് റവന്യു കമീഷണറേറ്റ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും താഴെയുള്ള കലക്ടറേറ്റുകൾ ലാൻഡ് റവന്യു കമീഷണറും പരിശോധിക്കും. വില്ലേജ് വരെ പരിശോധന നീളും. റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പദ്ധതി അവലോകനം, പ്ലാൻ ഫണ്ട് ചെലവുവിവരം, ജീവനക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, നെൽവയൽ- തണ്ണീർത്തട നിയമം, നദീതീര വികസനപദ്ധതി, വനാവകാശനിയമം തുടങ്ങി 32 ഇന വിഷയങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു.

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow