മുന്‍ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷങ്ങളിലെ ആദ്യ പകുതിയില്‍ 30% ലാഭം നല്‍കിയ 15 ഓഹരികള്‍; ഇത്തവണ വാങ്ങണോ?

പുതിയ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലേക്ക് (2022- 23) കടന്നിട്ട് ഒരു മാസമാകുന്നു. ഇതിനോടകം നിരവധി അവസരങ്ങള്‍ വിപണി തുറന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞു. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ 3 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുമ്പോള്‍ 15 ഓഹരികള്‍ ആദ്യ പകുതയില്‍ നേട്ടം ആവര്‍ത്തിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. കുറഞ്ഞത് 30 ശതമാനം വര്‍ധനയാണ് കഴിഞ്ഞ 3 തവണയും ഈ ഓഹരികളില്‍ നിന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 1,000 കോടിയെങ്കിലും മാര്‍ക്കറ്റ്

Apr 23, 2022 - 19:00
 0  0
മുന്‍ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷങ്ങളിലെ ആദ്യ പകുതിയില്‍ 30% ലാഭം നല്‍കിയ 15 ഓഹരികള്‍; ഇത്തവണ വാങ്ങണോ?
പുതിയ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലേക്ക് (2022- 23) കടന്നിട്ട് ഒരു മാസമാകുന്നു. ഇതിനോടകം നിരവധി അവസരങ്ങള്‍ വിപണി തുറന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞു. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ 3 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുമ്പോള്‍ 15 ഓഹരികള്‍ ആദ്യ പകുതയില്‍ നേട്ടം ആവര്‍ത്തിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. കുറഞ്ഞത് 30 ശതമാനം വര്‍ധനയാണ് കഴിഞ്ഞ 3 തവണയും ഈ ഓഹരികളില്‍ നിന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 1,000 കോടിയെങ്കിലും മാര്‍ക്കറ്റ്

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow