വേ​ഗത്തിൽ പണമുണ്ടാക്കാൻ ഇതാണ് വഴി; കോടികൾ നേടാൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എത്ര കാലം, എത്ര രൂപ നിക്ഷേപിക്കണം

ലക്ഷ്യം വെച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക എത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളിലൊന്നാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപം. ഓഹരി വിപണിയധിഷ്ഠിതമായ നിക്ഷേപമായതിനാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ട സാധ്യത നിക്ഷേപത്തിനുണ്ട്. എന്നാൽ മികച്ച ഫണ്ടുകൾ കണ്ടെത്തി ദീർഘകാലം നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് നിക്ഷേപം ഇരട്ടിയാക്കാൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സഹായിച്ചു എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ 2 പതിറ്റാണ്ടായി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ പ്രകടനം കാണിക്കുന്നത്.

Dec 14, 2022 - 16:40
 0  1
ലക്ഷ്യം വെച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക എത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളിലൊന്നാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപം. ഓഹരി വിപണിയധിഷ്ഠിതമായ നിക്ഷേപമായതിനാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ട സാധ്യത നിക്ഷേപത്തിനുണ്ട്. എന്നാൽ മികച്ച ഫണ്ടുകൾ കണ്ടെത്തി ദീർഘകാലം നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് നിക്ഷേപം ഇരട്ടിയാക്കാൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സഹായിച്ചു എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ 2 പതിറ്റാണ്ടായി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ പ്രകടനം കാണിക്കുന്നത്.

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow