വേഗം ഡാറ്റ തീരുന്നോ?, ഫോണിലെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാം

ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ അനാവശ്യമായി ഡാറ്റ ചിലവാകുന്നത് തടയാൻ ചില വഴികളുണ്ട്.

വേഗം ഡാറ്റ തീരുന്നോ?, ഫോണിലെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാം
ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ അനാവശ്യമായി ഡാറ്റ ചിലവാകുന്നത് തടയാൻ ചില വഴികളുണ്ട്.