വായുമലിനീകരണം കോവിഡ് ബാധിച്ചവരിൽ വില്ലനായേക്കാമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ; പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

ഡൽഹി-എൻ‌സി‌ആറിലെ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം ആശങ്കജനകമാം വിധം കുറഞ്ഞതാണ് ഇതിനു കാരണം

Dec 14, 2022 - 16:24
 0  2
വായുമലിനീകരണം കോവിഡ് ബാധിച്ചവരിൽ വില്ലനായേക്കാമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ; പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
ഡൽഹി-എൻ‌സി‌ആറിലെ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം ആശങ്കജനകമാം വിധം കുറഞ്ഞതാണ് ഇതിനു കാരണം

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow