വരുന്നത് ചില്ലറക്കാരനല്ല, Tiago ഇലക്‌ട്രിക്കിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് Tata Motors

വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ 28-ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വില കുറവുള്ള ഇലക്ട്രിക് കാർ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ടാറ്റ മോട്ടോർസ്. ബ്രാൻഡിന്റെ ജനപ്രിയ ഹാച്ച്‌ബാക്കായ ടിയാഗോയുടെ വൈദ്യുതീകരിച്ച പതിപ്പുമായാണ് ടാറ്റയുടെ ഈ വരവ്.

വരുന്നത് ചില്ലറക്കാരനല്ല, Tiago ഇലക്‌ട്രിക്കിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് Tata Motors
വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ 28-ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വില കുറവുള്ള ഇലക്ട്രിക് കാർ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ടാറ്റ മോട്ടോർസ്. ബ്രാൻഡിന്റെ ജനപ്രിയ ഹാച്ച്‌ബാക്കായ ടിയാഗോയുടെ വൈദ്യുതീകരിച്ച പതിപ്പുമായാണ് ടാറ്റയുടെ ഈ വരവ്.