ശടപടെ ഗിയറൊന്നും ഇടരുത്, വാഹനങ്ങളിലെ ഗിയറുകളെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം

എങ്ങനെയാണ് ഗിയർ മാറ്റേണ്ടത് എന്നും ഗിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വിശദമായി നോക്കാം.

ശടപടെ ഗിയറൊന്നും ഇടരുത്, വാഹനങ്ങളിലെ ഗിയറുകളെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം
എങ്ങനെയാണ് ഗിയർ മാറ്റേണ്ടത് എന്നും ഗിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വിശദമായി നോക്കാം.