ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി: വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സുകൾ നടത്താൻ UGC അംഗീകാരം

ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കോഴ്‌സുകൾ നടത്താൻ ഒടുവിൽ യുജിസി യുടെ അംഗീകാരം. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 5 യു ജി പ്രോഗ്രാമുകളും 2 പി. ജി പ്രോഗ്രാമുകളും നടത്താൻ ആണ് അനുമതി.

ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി: വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സുകൾ നടത്താൻ UGC അംഗീകാരം
ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കോഴ്‌സുകൾ നടത്താൻ ഒടുവിൽ യുജിസി യുടെ അംഗീകാരം. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 5 യു ജി പ്രോഗ്രാമുകളും 2 പി. ജി പ്രോഗ്രാമുകളും നടത്താൻ ആണ് അനുമതി.