സേവിം​ഗ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോ​ഗിക്കുന്നവർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുമല്ലോ? ഒഴിവാക്കേണ്ട 3 തെറ്റുകളിതാ

എളുപ്പത്തിൽ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇന്ന് സേവിം​ഗ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട്. വലിയ തുകകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെയ്ക്കാനും യുപിഐ വഴി പണമയക്കാനും സേവിം​ഗ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്നു. ഉയർന്ന ലിക്വിഡിറ്റിയുള്ളതിനാൽ അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോ​ഗിക്കേണ്ട തുക സൂക്ഷിക്കാൻ മികച്ചൊരു മാർ​ഗമാണ് സേവിം​ഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ. സേവിം​ഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾക്കൊപ്പം എടിഎം സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ വലിയ സംഖ്യകൾ എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കാനും ഉപയോ​ഗിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി

Jan 21, 2023 - 22:42
 0  0
എളുപ്പത്തിൽ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇന്ന് സേവിം​ഗ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട്. വലിയ തുകകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെയ്ക്കാനും യുപിഐ വഴി പണമയക്കാനും സേവിം​ഗ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്നു. ഉയർന്ന ലിക്വിഡിറ്റിയുള്ളതിനാൽ അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോ​ഗിക്കേണ്ട തുക സൂക്ഷിക്കാൻ മികച്ചൊരു മാർ​ഗമാണ് സേവിം​ഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ. സേവിം​ഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾക്കൊപ്പം എടിഎം സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ വലിയ സംഖ്യകൾ എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കാനും ഉപയോ​ഗിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow