ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് ആൻഡ് കാറ്ററിംഗ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

നാഷണൽ സ്‌കിൽ ഡവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ അംഗീകാരമുള്ള പ്രോഗ്രാമിന് പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുളളവർക്ക് ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് ആൻഡ് കാറ്ററിംഗ് ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്

Feb 10, 2022 - 07:00
 0  1
ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് ആൻഡ് കാറ്ററിംഗ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്‌സ് സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആരംഭിക്കുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് ആൻഡ് കാറ്ററിംഗ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാഷണൽ സ്‌കിൽ ഡവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ അംഗീകാരമുള്ള പ്രോഗ്രാമിന് പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുളളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 20. കാലാവധി ഒരു വർഷമാണ്. കോഴ്‌സ് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുക. എസ്. ആർ. സി. കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം. 9846033001, 8281114464 എന്നീ നമ്പറുകളിലും ബന്ധപ്പെടാം.

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow