13,000% നേട്ടം; 1 വര്‍ഷത്തിനിടെ ഏറ്റവുമധികം ലാഭം നല്‍കിയ 19 പെന്നി ഓഹരികള്‍ — ബംബര്‍ ലോട്ടറി!

പെന്നി സ്റ്റോക്കില്‍ കൊണ്ട് തലവെയ്ക്കണോ? നിക്ഷേപകരുടെ മനസില്‍ എന്നും മുഴങ്ങുന്ന ചോദ്യമാണിത്. പെന്നി സ്റ്റോക്കുകളില്‍ അപകടസാധ്യത ഒരുപാടുണ്ട്. ചുരുങ്ങിയ കാലയളവില്‍ 80 മുതല്‍ 90 ശതമാനം വരെ വിലയിടിഞ്ഞ പെന്നി ഓഹരികളുണ്ട് വിപണിയില്‍. ഓസോണ്‍ വേള്‍ഡ്, പാം ജൂവല്‍സ്, എവക്‌സിയ ലൈഫ്‌കെയര്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ കഥതന്നെ ഉദ്ദാഹരണമെടുക്കാം. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷം കൊണ്ട് 80 ശതമാനത്തിലേറെയാണ് ഈ ഓഹരികള്‍ വീഴ്ച്ച അറിയിക്കുന്നത്.

13,000% നേട്ടം; 1 വര്‍ഷത്തിനിടെ ഏറ്റവുമധികം ലാഭം നല്‍കിയ 19 പെന്നി ഓഹരികള്‍ — ബംബര്‍ ലോട്ടറി!
പെന്നി സ്റ്റോക്കില്‍ കൊണ്ട് തലവെയ്ക്കണോ? നിക്ഷേപകരുടെ മനസില്‍ എന്നും മുഴങ്ങുന്ന ചോദ്യമാണിത്. പെന്നി സ്റ്റോക്കുകളില്‍ അപകടസാധ്യത ഒരുപാടുണ്ട്. ചുരുങ്ങിയ കാലയളവില്‍ 80 മുതല്‍ 90 ശതമാനം വരെ വിലയിടിഞ്ഞ പെന്നി ഓഹരികളുണ്ട് വിപണിയില്‍. ഓസോണ്‍ വേള്‍ഡ്, പാം ജൂവല്‍സ്, എവക്‌സിയ ലൈഫ്‌കെയര്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ കഥതന്നെ ഉദ്ദാഹരണമെടുക്കാം. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷം കൊണ്ട് 80 ശതമാനത്തിലേറെയാണ് ഈ ഓഹരികള്‍ വീഴ്ച്ച അറിയിക്കുന്നത്.