Pournami Vratham: ചിങ്ങത്തിലെ പൗര്‍ണമി; ദേവിയെ പൂജിച്ചാൽ കുടുംബഐക്യം ഫലം!

വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നിറഞ്ഞ ദിനമാണ് പൗര്‍ണമി. ഈ ദിവസം വിളക്ക് തെളിയിച്ച് ദേവിയെ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാൽ അനുകൂല ഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ആചാര്യന്മാര്‍ പറയുന്നത്. ഓരോ മലയാള മാസത്തിലെയും പൗര്‍ണമി വ്രതത്തിന് ഓരോ ഫലങ്ങളാണെന്നാണ് വിശ്വാസം.

Oct 20, 2021 - 13:32
 0  37
Pournami Vratham: ചിങ്ങത്തിലെ പൗര്‍ണമി; ദേവിയെ പൂജിച്ചാൽ കുടുംബഐക്യം ഫലം!
ദേവി കടാക്ഷത്തിന് വളരെ ഉത്തമമായ ദിനമാണ് പൗര്‍ണമി. ഈ ദിവസം ദേവിയെ പൂജിച്ചാൽ വേഗത്തിൽ ഫലസിദ്ധി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. പൗര്‍ണമി ദിനത്തിലെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ക്കും വളരെ പ്രധാന്യമാണ് നൽകിവരുന്നത്. ചിങ്ങമാസത്തിലെ പൗര്‍ണമിയിൽ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ കുടുംബഐക്യമാണ് ഫലം. കൂടാതെ, ദാരിദ്ര ദുഖനാശം, ഐശ്വര്യവര്‍ധനവ് തുടങ്ങിയവയും പൗര്‍ണമി വ്രതത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണ്. പൗര്‍ണമി സമയം
പൗര്‍ണമി ആരംഭം: 13 സെപ്റ്റംബര്‍ രാവിലെ 8.15 മുതൽ പൗര്‍ണമി അവസാനം: 14 സെപ്റ്റംബര്‍ രാവിലെ 10.20 വര
എങ്ങനെ പൗര്‍ണമി ദിവസം അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് ശുദ്ധിയാകുക. ശേഷം ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദര്‍ശനം നടത്തുക. ഈ ദിവസം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ലളിതാസഹസ്രനാമം ജപിക്കുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ഒരു നേരം മാത്രം അരിയാഹാരം കഴിക്കുക. പൗര്‍ണമി ദിനത്തിൽ മംഗല്യവതികളായ സ്ത്രീകള്‍ മുക്കുറ്റി തലയിൽ ചൂടുന്നത് വളരെ ഉത്തമമാണ്. ഇത് ഭര്‍തൃസുഖം, പുത്രലാഭം എന്നിവ നേടിത്തരും. ഈ ദിവസം ദേവിയെ പൂജിക്കാൻ കഴിയാത്തവര്‍ ചന്ദ്രനെ സ്തോത്രങ്ങള്‍ ചൊല്ലി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണം. പൂജയ്ക്ക് മുൻപോ ശേഷമോ ലളിതാ സഹസ്രനാമം ജപിക്കാം. ലളിതാസഹസ്രനാമ ധ്യാനം ''ഓം സിന്ദൂരാരുണവിഗ്രഹാം ത്രിനയനാംമാണിക്യമൗലി സ്ഫുരത്- താരാനായകശേഖരാം സ്മിതമുഖീമാപീനവക്ഷോരുഹാം പാണിഭ്യാമളിപൂർണ്ണരത്നചഷകം രക്തോത്പലം ബിഭ്രതീം സൗമ്യാം രത്നഘടസ്ഥ രക്തചരണാം ധ്യായേത് പരാമംബികാം. ധ്യായേത് പദ്മാസനസ്ഥാം വികസിതവദനാം പത്മപത്രായതാക്ഷീം ഹേമാഭാം പീതവസ്ത്രാം കരകലിതലസത് ഹേമപദ്മാം വരാംഗീം സർവ്വാലങ്കാരയുക്താം സതതമഭയദാം ഭക്തനമ്രാം ഭവാനീം ശ്രീവിദ്യാം ശാന്തമൂർത്തിം സകലസുരനുതാം സർവ്വസമ്പത്പ്രദാത്രീം. സകുങ്കുമവിലേപനാമളികചുംബികസ്തൂരികാം സമന്ദഹസിതേക്ഷണാം സശരചാപപാശാങ്കുശാം അശേഷജനമോഹിനീമരുണമാല്യഭൂഷോജ്ജ്വലാം ജപാകുസുമഭാസുരാം ജപവിധൗ സ്മരേദംബികാം.'' '' ഓം സർവ്വ ചൈതന്യരൂപാംതാം ആദ്യാം ദേവീ ച ധീമഹി ബുദ്ധിം യാനഹ: പ്രചോദയാത് കാർത്ത്യായനി മഹാമയേ ഭവാനി ഭുവനേശ്വരീ സംസാര സാഗരേ മഗ്നം മാമുദ്ധര കൃപാമയി ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ശിവാരാധ്യേ പ്രസീത ജഗദംബികേ മനോഭിലഷിതം ദേവീ വരം ദേഹി നമോസ്തുതേ സര്‍വ്വ മംഗള മംഗല്യേ ശിവേ സര്‍വാര്‍ത്ഥ സാധികേ ശരണ്യേ ത്രയംബകേ ഗൗരീ നാരായണീ നമോസ്തുതേ സർവ്വ സ്വരൂപേ സർവ്വേശേ സർവ്വശക്തി സമന്വിതേ ഭയേഭ്യ. സ്ത്രാഹിനോ ദേവീ ദുർഗ്ഗാ ദേവി നമോസ്തുതേ ജ്വാലാകരാളമത്യുഗ്രം അശേഷാസുരസൂധനം ത്രിശൂലം പാദുനോ ദേവീ ഭദ്രകാളീ നമോസ്തുതേ'' ചന്ദ്രസ്തോത്രം ''നമശ്ചന്ദ്രമസേ നമശ്ചന്ദ്രായ സോമായേന്ദവേ കുമുദബന്ധവേ വിലോഹിതായ ശുഭ്രായ ശുക്ലാംബരധരായ ച ത്വമേവ സര്‍വലോകാനാമാപ്യായനകരഃ സദാ ക്ഷീരോദ്ഭവായ ദേവായ നമഃ ശങ്ഗരശേഖര യുഗാനാം യുഗകര്‍താ ത്വം നിശാനാഥോ നിശാകരഃ സംവത്സരാണാം മാസാനാമൃതൂനാം തു തഥൈവ ച ഗ്രഹാണാം ച ത്വമേകോഽസി സൌംയഃ സോമകരഃ പ്രഭുഃ ഓഷധീപതയേ തുഭ്യം രോഹിണീപതയേ നമഃ ഇദം തു പഠതേ സ്തോത്രം പ്രാതരുത്ഥായ യോ നരഃ ദിവാ വാ യദി വാ രാത്രൌ ബദ്ധചിത്തോ ഹി യോ നരഃ ന ഭയം വിദ്യതേ തസ്യ കാര്യസിദ്ധിര്‍ഭവിഷ്യതി അഹോരാത്രകൃത്തം പാപം പഠനാദേവ നശ്യതി ദ്വിജരാജോ മഹാപുണ്യസ്താരാപതിര്‍വിശേഷതഃ ഓഷധീനാം ച യോ രാജാ സ സോമഃ പ്രീയതാം മമ ഇതി ചന്ദ്രസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം''

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow